setgid/setegid

设置实际及有效的用户组

头文件

#include < unistd.h >

函数原型

int setgid(gid_t gid)
int setegid(gid_t gid)

函数说明

setgid()用来将目前进程的真实组识别码(real gid)设成参数gid值。如果是以超级用户身份执行此调用,则real、effective与savedgid都会设成参数gid。

文档更新时间: 2021-03-08 16:08   作者:周国强